Помощь
  1. Комментировать и предлагать изменения к статьям и разделам документа могут только зарегистрированные пользователи.
  2. Чтобы предложить и внести изменение и дополнение в любую часть документа, Вам необходимо выделить часть текста - абзац или статью (обязательно полностью!).
  3. После того, как вы выделите абзац или статью, появится окно, в котором вы можете оставить свою формулировку статьи (или статей), отдельных предложений, части предложений и слов. Если документ не является Концепцией, Манифестом и имеет разделения на статьи, главы, разделы, части, кроме правок, укажите, к какому разделу, главе, части или статье вы предлагаете правки.
  4. Общий комментарий по документу и его обсуждение оставляйте под документом.
  5. Посмотреть все предложенные правки можно пройдя по ссылке "Всего изменений" в поле документа рядом с его названием.
  6. Приглашаем к активному участию в обсуждении важнейших законопроектов и законодательных инициатив общества!
  7. Об авторах лучших предложений к проектам законодательных актов мы расскажем на нашем сайте.
Документы
Концепція правових засад протидії корупції в Україні
Всего изменений: 5

Концепція правових засад протидії корупції в Україні

Багаторічні спроби можновладців «подолати корупцію», прояви правового фетишизму з огляду на прийняття законів, національних та державних програм, які б начебто мали протидіяти цьому явищу, по суті стали деклараціями та інструментом популізму. Очевидно, що творці таких законів (правових актів), політичні та економічні еліти ніколи не будуть діяти за правилами, які суперечать їх інтересам, а тим більше ухвалювати дієві закони і правила суспільно відкритої поведінки, що зумовили б можливість громадського контролю за дотриманням доброчесності, в першу чергу особами, уповноваженими на виконання державних функцій. Як наслідок – Україна стала однією з трьох найбільш корумпованих країн світу.

Необхідна кардинальна зміна засад боротьби з корупцією, що має розпочатися закладанням концептуально нового правового базису, запровадження якого створить правові механізми запобігання корупційним діянням, а головне – надасть реальні важелі впливу в такій діяльності інститутам громадянського суспільства.

Запровадженням таких правових засад протидії корупції стане воля народу на зміну Конституції України та прийняття антикорупційного закону всеукраїнським референдумом за народною ініціативою, які уможливлять такі зміни. 

На конституційному рівні скасовується передбачений для окремих категорій громадян інститут недоторканності (народні депутати, судді); встановлюється відповідальність громадян, які перебувають на державній службі чи на службі в органах місцевого самоврядування, за протиправне використання наданих їм службових повноважень у будь-який спосіб у власних інтересах чи в інтересах третіх осіб; стосовно державних службовців запроваджується принцип «презумпції винуватості», тобто обов’язок доводити свою невинуватість (непричетність) до інкримінованих дій (зловживання правом); доведений юридичний факт політичної корупції з боку народного депутата (як і депутатів місцевих рад) є підставою конституційної (політичної) відповідальності – припинення депутатських повноважень за рішенням суду, незалежно від притягання його до іншої юридичної відповідальності; для осіб, винних у скоєнні корупційних дій, вводиться інститут поразки в правах на участь в управлінні державними справами, обрання до органів державної влади та органів місцевого самоврядування; громадським організаціям (об’єднанням) надається право на створення (формування) конституційно передбаченої державної інституції з протидії корупції – Національної комісії з питань доброчесності - з відповідними правозастосовними повноваженнями у сфері антикорупційної діяльності і правосуб’єктністю на звернення до Конституційного Суду України щодо конституційності правових актів. Забороняється звільнення або усунення з посад в інший спосіб на час виконання своїх повноважень членів Національної комісії, за виключенням випадків скоєння умисного злочину, що встановлено обвинувальним вироком.

Згідно з приписами запропонованого закону щодо протидії корупції суб’єктами, які нестимуть відповідальність за такі правопорушення, є всі посадові особи, уповноважені на виконання функцій держави, Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, керівники всіх інших органів публічної влади. До цього переліку віднесено і посадових осіб підприємств, установ та організацій приватного права, партійних функціонерів.

Посадові особи, безпосередньо підлеглі яких вчинили корупційні правопорушення, несуть спільну з ними відповідальність (солідарну відповідальність) за потурання корупції.

Спеціальним суб’єктом, який буде нести відповідальність за вчинювані корупційні дії, є юридична особа, відповідальність для якої має матеріальний характер і настає за дачу хабара, зловживання впливом, відмивання доходів, вчинених представником цієї юридичної особи тощо.

До корупційних діянь належать:

- одержання та вимагання хабара; створення умов для дачі хабара; зловживання службовим становищем у будь-якій формі; неправомірне сприяння фізичним або юридичним особам у здійсненні ними підприємницької діяльності тощо;

- політична корупція  –  обіцянка (надання) кандидатами на зайняття посади в державних структурах винагороди в будь-якій формі в обмін на підтримку своєї кандидатури чи аналогічні дії посадових осіб (державних службовців) для підтримки третіх осіб, політичних партій, вимоги пожертви на передвиборчу або іншу кампанію, до благодійного фонду чиновника, членів його сім’ї тощо. Різновидом політичної корупції визнається використання народними депутатами України, депутатами місцевих рад, сільськими, селищними, міськими головами своїх повноважень в інтересах третіх осіб за винагороду в будь-якій формі і спосіб, голосування за закони та інші акти, що містять ознаки лобізму інтересів фізичних чи юридичних осіб, усупереч публічним інтересам. А також, передача народними депутатами наданих їм громадянами України конституційних повноважень третім особам щодо голосування у Верховній Раді України, голосування за інших народних депутатів, спотворення волі виборців шляхом переходу з одних фракцій до інших за винагороду або в інших особистих інтересах.

- використання статусу посадової особи для прикриття («кришування») неправомірних дій (уникнення відповідальності) комерційних установ, їх посадових осіб, власників чи законних представників за плату чи отримання іншого прямого або непрямого зиску;
- зловживання представницькими повноваженнями та впливом депутатами всіх рівнів, посадовими особами органів держави своїми владними повноваженнями при співучасті у протиправному поглинанню та захопленню (рейдерство) підприємств усіх форм власності;
- порушення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, етичних правил поведінки («кумівство», «сімейні клани» та інше), користування чужим майном безоплатно або за вартість, яка не є ринковою, тощо.

Запроваджується відповідальність за корупційний лобізм в органах публічної влади (отримання прямої винагороди посадовими особами за ухвалення тих чи інших рішень; одержання особами певних преференцій, що за звичайних обставин вони або їх близькі родичі не отримали б).
Передбачено створення спеціально уповноваженого органу державної влади з питань антикорупційної політики – Національної комісії з питань доброчесності (далі - Національна комісія).   

Повноваження усіх відомчих підрозділів та структур центральних органів державної влади щодо запобігання і протидії корупції, як і їх фінансування, передаються Національній комісії, а тому в додатковому фінансуванні потреби немає.
Легітимація призначених громадськими об’єднаннями членів Національної комісії здійснюватиметься шляхом прийняття ними присяги на вірність Україні на урочистому засіданні Верховної Ради України.

До юрисдикції Національної комісії належать: попередження, профілактика, виявлення фактів корупції; порушення провадження щодо притягнення до адміністративної та матеріальної відповідальності за виявлені факти корупційних правопорушень; участь у проведені комплексних та цільових перевірок на предмет дотримання антикорупційного законодавства, внесення подань до правоохоронних органів та судів щодо вирішення питання притягнення до відповідальності осіб за корупційні дії.

Національній комісії надається право проводити перевірку доброчесності будь-якої особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, незалежно від займаної посади, кола повноважень та порядку призначення (обрання).
Така перевірка буде здійснюватися на підставі звернень громадян або за власною ініціативою Національної комісії спільно з працівниками правоохоронних органів та полягатиме, наприклад, у свідомій пропозиції особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, вчинити певну дію за винагороду («моделювання корупційної пропозиції»).

Національна комісія уповноважується на проведення антикорупційної експертизи проектів актів, внесених на розгляд Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади. Її експертні висновки є обов’язковими для розгляду і врахування у процесі ухвалення (прийняття) відповідного акта. Національній комісії надається право звернення до вищого органу або до суду з вимогою про скасування правового акта та статус суб’єкта права на конституційне подання до Конституційного Суду України щодо конституційності актів вищих органів державної влади і Президента України.

Особи, уповноважені на виконання функцій держави, а також особи, які претендуватимуть на заняття посад в органах державної влади, місцевого самоврядування (представницьких органах влади), зобов’язані щорічно подавати про себе та членів сім’ї три декларації: про доходи і майно; про видатки; про наявність боргових чи кредитних зобов’язань та прав майнового характеру, включаючи права і обов’язки в сфері орендних правовідносин.
Створюється Єдиний державний реєстр доходів і майна, видатків, боргових та кредитних зобов’язань і прав осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Реєстр створюватиметься при Національній комісії, яка буде адмініструвати та вести його. Будь-який громадянин матиме право доступу до такого реєстру через всесвітню мережу Інтернет.

Особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язана заповнити декларації про доходи і майно, видатки, боргові та кредитні зобов’язання і права майнового характеру, включаючи права і обов’язки в сфері орендних правовідносин з подальшим розміщенням її у відповідному реєстрі. Згодом ця особа отримуватиме код доступу до своїх персональних даних і раз на рік зобов’язана буде оновлювати їх, заповнюючи відповідні декларації за минулий рік. Закон встановлює строк заповнення таких декларацій, пропущення якого без поважних причин є безумовною підставою для звільнення чиновника із займаної посади за порушення присяги. За принципом «презумпції винуватості» усі незадекларовані надходження (за винятком заробітної плати) чиновників вважаються незаконними до того часу, поки не буде доведено зворотне.

Обов’язковість подачі таких декларацій поширюється і на членів сім’ї особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Національна комісія перевірятиме відповідність доходів і майна видаткам, борговим, кредитним та договірним правам і зобов’язанням осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, враховуючи і доходи, майно, видатки, боргові зобов’язання, кредитні права та права і обов’язки в сфері орендних правовідносин членів їх сім’ї.

Будь-який громадянин у разі виникнення сумніву щодо правомірності користування відомим йому чиновником певним майном (дорогою машиною, квартирою тощо) може скористатися загальнодоступним Єдиним державним реєстром доходів і майна, видатків, боргових чи кредитних прав чи зобов’язань осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також членів їх сім’ї. Перевірити обґрунтованість своїх підозр громадянин може, звернувшись з відповідним клопотанням до Національної комісії, яка за наслідками перевірки ухвалює висновок та передає його (у разі підтвердження факту корупційних дій) відповідним органам для застосування санкцій матеріального та дисциплінарного характеру.

Національна комісія наділяється повноваженнями ініціювання та проведення антикорупційної перевірки діяльності суддів, працівників правоохоронних та інших відомств.

Громадські об’єднання через своїх представників матимуть право виявляти ознаки корупційних правопорушень в діяльності органів публічної влади та їх посадових осіб, а також звертатися щодо перевірки цих обставин до Національної комісії; перевіряти відповідність декларованих доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави їх видаткам, через вільний доступ до зазначеного реєстру; проводити незалежну антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів тощо.
Крім того, з метою інформування громадськості про вжиті заходи щодо запобігання корупції та виявлені факти корупційних правопорушень передбачається введення обов’язкових звітів Національної комісії та її територіальних підрозділів у формі телевізійних конференцій (Національна комісія – щорічно, а її територіальні підрозділи – щоквартально).

Види юридичної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень: конституційна, політична, кримінальна, адміністративна, дисциплінарна, цивільно-правова (матеріальна).
Законом передбачена заборона на заняття будь-якою особою, винуватість якої у вчиненні корупційних діянь була доведена, посад в органах державної влади, органах місцевого самоврядування. Рішення з приводу обмеження прав приймається судом адміністративної юрисдикції за поданням Національної комісії (регіональних представництв).

Особа, яка вчинила корупційне правопорушення, зобов’язана відшкодувати до відповідного бюджету всі незаконно отримані кошти чи інші матеріальні блага, сплатити штраф, а також відшкодувати шкоду, завдану державі, виражену в грошовому еквіваленті.

Особи, які скоїли корупційні дії, мають відшкодувати у повному обсязі шкоду, завдану фізичній чи юридичній особі внаслідок корупційних діянь, включаючи моральну шкоду та втрачену вигоду. Одержані шляхом корупційних оборудок матеріальні блага у будь-якому випадку підлягають конфіскації на користь держави, навіть у разі смерті самого корупціонера і неможливості притягнення його особисто до передбаченої законом відповідальності. Усі угоди, укладені усупереч антикорупційному законодавству, не породжують юридичних наслідків, є протиправними і до них застосовується інститут реституції.

 

Многолетние попытки власть предержащих «преодолеть коррупцию», проявления правового фетишизма с учетом принятых законов, национальных и государственных программ, которые вроде бы должны были противодействовать этому явлению, по сути стали декларациями и инструментом популизма. Очевидно, что авторы таких законов (правовых актов), политические и экономические элиты никогда не будут действовать по правилам, противоречащим их интересам, а тем более принимать действенные законы и правила общественно открытого поведения, которые обусловили бы возможность общественного контроля за соблюдением добропорядочности, в первую очередь лицами, уполномоченными, на выполнение государственных функций. Как следствие – Украина стала одной из трех наиболее коррумпированных стран мира.

Необходимо кардинальное изменение основ борьбы с коррупцией, которая должна начаться закладыванием концептуально нового правового базиса, внедрение которого создаст правовые механизмы предотвращения коррупционных действий, а главное – предоставит реальные рычаги влияния в такой деятельности институтам гражданского общества.

Внедрением таких правовых принципов противодействия коррупции станет воля народа относительно смены Конституции Украины и принятия антикоррупционного закона всеукраинским референдумом по народной инициативе, которые сделают возможными такие изменения.

На конституционном уровне отменяется предусмотренный для отдельных категорий граждан институт неприкосновенности (народные депутаты, судьи); устанавливается ответственность граждан, которые находятся на государственной службе или на службе в органах местного самоуправления, за противоправное использование предоставленных им служебных полномочий любым способом в собственных интересах или в интересах третьих лиц; относительно государственных служащих вводиться принцип «презумпции виновности», то есть обязанность доказывать свою невиновность (непричастность) к инкриминируемым действиям (злоупотребление правом); доказанный юридический факт политической коррупции со стороны народного депутата (как и депутатов местных советов) является основанием конституционной (политической) ответственности – прекращение депутатских полномочий по решению суда, независимо от привлечения его к иной юридической ответственности; для лиц, виновных в совершении коррупционных действий, вводится институт поражения в правах на участие в управлении государственными делами, избрание в органы государственной власти и органы местного самоуправления; общественным организациям (объединением) предоставляется право на создание (формирование) конституционно предусмотренной государственной институции по противодействию коррупции – Национальной комиссии по вопросам добропорядочности – с соответствующими правоприменительными полномочиями в сфере антикоррупционной деятельности и правосубъектностью на обращение в Конституционный Суд Украины относительно конституционности правовых актов. Запрещается увольнение или освобождение от должности другим способом на время выполнения своих полномочий членов Национальной комиссии, за исключением случаев совершения умышленного преступления, установленного обвинительным приговором.

Согласно положениям предложенного закона, касающимся противодействия коррупции, субъектами, которые будут нести ответственность за такие правонарушения, являются все должностные лица, уполномоченные на выполнение функций государства, Автономной Республики, Крым и органов местного самоуправления, руководители всех других органов публичной власти. К этому перечню отнесены и должностные лица предприятий, учреждений и организаций частного права, партийные функционеры.

Должностные лица, непосредственно подчиненные которых совершили коррупционные правонарушения, несут общую с ними ответственность (солидарную ответственность) за попустительство коррупции.

Специальным субъектом, который будет нести ответственность за совершенные коррупционные действия, является юридическое лицо, ответственность для которого имеет материальный характер и наступает за дачу взятки, злоупотребление влиянием, отмывание доходов, совершенных представителем этого юридического лица и т. д.

К коррупционным действиям относятся:

– получение и вымогательство взятки; создание условий для дачи взятки; злоупотребление служебным положением в любой форме; неправомерное содействие физическим или юридическим лицам в осуществлении ими предпринимательской деятельности и тому подобное;

политическая коррупция – обещание (предоставление) кандидатами на получение должности в государственных структурах вознаграждения в любой форме в обмен на поддержку своей кандидатуры или аналогичные действия должностных лиц (государственных служащих) для поддержки третьих лиц, политических партий, требования пожертвования на предвыборную или другую кампанию, в благотворительный фонд чиновника, членов его семьи и тому подобное.

Разновидностью политической коррупции признается использование народными депутатами Украины, депутатами местных советов, сельскими, поселковыми, городскими председателями своих полномочий в интересах третьих лиц за вознаграждение в любой форме и способом, голосование за законы и другие акты, которые содержат признаки лоббирования интересов физических или юридических лиц вопреки публичным интересам. А также передача народными депутатами предоставленных им гражданами Украины конституционных полномочий третьим лицам относительно голосования в Верховной Раде Украины, голосование за других народных депутатов, искажение воли избирателей путем перехода с одних фракций в другие за вознаграждение или в других личных интересах.

использование статуса должностного лица для прикрытия («крышевания») неправомерных действий (избежание ответственности) коммерческих учреждений, их должностных лиц, владельцев или законных представителей за плату или получение иной прямой или непрямой выгоды;

– злоупотребление представительскими полномочиями и влиянием депутатами всех уровней, должностными лицами органов государства своими властными полномочиями при соучастии в противоправном поглощении и захвате (рейдерство) предприятий всех форм собственности;

– нарушение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, этических правил поведения («кумовство», «семейные кланы» и др.), использования чужого имущества безвозмездно или по стоимости, не являющейся рыночной, и тому подобное.

Вводится ответственность за коррупционный лоббизм в органах публичной власти (получение прямого вознаграждения должностными лицами за принятие тех или иных решений; получение лицами определенных преференций, которые при обычных обстоятельствах они или их близкие родственники не получили бы).

Предусмотрено создание специально уполномоченного органа государственной власти по вопросам антикоррупционной политики – Национальной комиссии по вопросам добропорядочности (далее – Национальная комиссия).

Полномочия всех ведомственных подразделений и структур центральных органов государственной власти относительно предотвращения и противодействия коррупции, как и их финансирования, передаются Национальной комиссии, а потому в дополнительном финансировании потребности не имеют.

Легитимация назначенных общественными объединениями членов Национальной комиссии будет осуществляться путем принятия ими присяги на верность Украине на торжественном заседании Верховной Рады Украины.

К юрисдикции Национальной комиссии относятся: предупреждение, профилактика, выявление фактов коррупции; возбуждение разбирательства относительно привлечения к административной и материальной ответственности за обнаруженные факты коррупционных правонарушений; участие в проведении комплексных и целевых проверках на предмет соблюдения антикоррупционного законодательства, внесение ходатайств в правоохранительные органы и суды относительно решения вопроса привлечения к ответственности лиц за коррупционные действия.

Национальной комиссии предоставляется право проводить проверку добропорядочности любого лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, независимо от занимаемой должности, круга полномочий и порядка назначения (избрания).

Такая проверка будет осуществляться на основании обращений граждан или по собственной инициативе Национальной комиссии совместно с работниками правоохранительных органов и будет заключаться, например, в сознательном предложении лицу, уполномоченному на выполнение функций государства или местного самоуправления, совершить определенное действие за вознаграждение («моделирование коррупционного предложения»).

Национальная комиссия уполномочивается на проведение антикоррупционной экспертизы проектов актов, внесенных на рассмотрение Верховной Рады Украины, Президента Украины, Кабинета Министров Украины и центральных органов исполнительной власти. Ее экспертные выводы являются обязательными для рассмотрения и учета в процессе принятия (утверждения) соответствующего акта. Национальной комиссии предоставляется право обращения в высший орган или в суд с требованием об отмене правового акта и статус субъекта права на конституционное представление в Конституционный Суд Украины относительно конституционности актов высших органов государственной власти и Президента Украины.

Лица, уполномоченные, на выполнение функций государства, а также лица, претендующие на занятие должностей в органах государственной власти, местного самоуправления (представительских органах власти), обязаны ежегодно подавать о себе и членах семьи три декларации: о доходах и имуществе; о расходах; о наличии долговых или кредитных обязательств и прав имущественного характера, включая права и обязанности в сфере арендных правоотношений.

Создается Единый государственный реестр доходов и имущества, расходов, долговых и кредитных обязательств и прав лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Реестр будет создаваться при Национальной комиссии, которая будет администрировать и вести его. Любой гражданин будет иметь право доступа к такому реестру через всемирную сеть Интернет.

Лицо, уполномоченное на выполнение функций государства или местного самоуправления, обязано заполнить декларации о доходах и имуществе, расходах, долговых и кредитных обязательствах и правах имущественного характера, включая права и обязанности в сфере арендных правоотношений с последующим размещением их в соответствующем реестре. Впоследствии это лицо будет получать код доступа к своим персональным данным и раз в год обязано будет обновлять их, заполняя соответствующие декларации за прошлый год. Закон устанавливает срок заполнения таких деклараций, пропуск которого без уважительных причин является безусловным основанием для увольнения чиновника с занимаемой должности за нарушение присяги. По принципу «презумпции виновности» все незадекларированные поступления (за исключением заработной платы) чиновников считаются незаконными до той поры, пока не будет доказано обратное.

Обязательность подачи таких деклараций распространяется и на членов семьи лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления. Национальная комиссия будет проверять соответствие доходов и имущества расходам, долговым, кредитным и договорным правам и обязательствам лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, учитывая и доходы, имущество, расходы, долговые обязательства, кредитные права и права и обязанности в сфере арендных правоотношений членов их семьи.

Любой гражданин в случае возникновения сомнения относительно правомерности пользования известным ему чиновником определенным имуществом (дорогой машиной, квартирой и т. п.) может воспользоваться общедоступным Единым государственным реестром доходов и имущества, расходов, долговых или кредитных прав или обязательств лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, а также членов их семьи. Проверить обоснованность своих подозрений гражданин может, обратившись с соответствующим ходатайством в Национальную комиссию, которая по результатам проверки утверждает заключение и передает его (в случае подтверждения факта коррупционных действий) соответствующим органам для применения санкций материального и дисциплинарного характера.

Национальная комиссия наделяется полномочиями инициирования и проведения антикоррупционной проверки деятельности судей, работников правоохранительных и других ведомств.

Общественные объединения через своих представителей будут иметь право выявлять признаки коррупционных правонарушений в деятельности органов публичной власти и их должностных лиц, а также обращаться относительно проверки этих обстоятельств в Национальную комиссию; проверять соответствие декларируемых доходов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства их расходам посредством свободного доступа к упомянутому реестру; проводить независимую антикоррупционную экспертизу проектов нормативно-правовых актов и тому подобное.

Кроме того, с целью информирования общественности о проведенных мероприятиях по предотвращению коррупции и выявленных фактах коррупционных правонарушений предусматривается введение обязательных отчетов Национальной комиссии и ее территориальных подразделений в форме телевизионных конференций (Национальная комиссия – ежегодно, а ее территориальные подразделения – ежеквартально).

Виды юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений: конституционная, политическая, уголовная, административная, дисциплинарная, гражданско-правовая (материальная).

Законом предусмотрено запрещение на занятие любым лицом, виновность которого в совершении коррупционных деяний была доказана, должностей в органах государственной власти, органах местного самоуправления. Решение по поводу ограничения прав принимается судом административной юрисдикции по предоставлению Национальной комиссии (региональных представительств).

Лицо, совершившее коррупционное правонарушение, обязано возместить в соответствующий бюджет все незаконно полученные средства или другие материальные блага, оплатить штраф, а также возместить ущерб, нанесенный государству, выраженный в денежном эквиваленте.

Лица, совершившие коррупционные действия, должны возместить в полном объеме ущерб, нанесенный физическому или юридическому лицу в результате коррупционных деяний, включая моральный ущерб и утраченную выгоду. Полученные путем коррупционных сделок материальные блага в любом случае подлежат конфискации в интересах государства даже в случае смерти самого коррупционера и невозможности привлечения его лично к предусмотренной законом ответственности.

Все соглашения, заключенные вопреки антикоррупционному законодательству, не влекут юридических последствий, являются противоправными и к ним применяется институт реституции.

Комментарии (35)
Олег Литкевич | 08.08.2016 11:57

Аксиома :
Свобода и права граждан обратно пропорциональны количеству и объему законов ( указов , правиил и т.д. )

Следствие :

Аксиома :
Коррупция прямо пропорциональна количеству и объему законов ( указов , правиил и т.д. )

Вывод :
Для подавления коррупции в Украине необходимо уменьшить число и объемы законов (...), для начала , раз в сто ( 100 )!!!!!!!

Цитирование :
Вольтер. Большое количество законов, как и большое количество врачей, свидетельствует о болезни и беспомощности .

Борис Рогозин | 13.11.2015 02:56

Есть хорошая поговорка - "Не тратьте куме сили спускайтеся на дно".
Я уже пояснял, что коррупцию победить невозможно, а значит и бесполезна борьба с коррупцией.
Суть коррупционных деяний - это теневая экономика и теневые интересы. Бороться с этим - значит теневыми расследованиями бороться с теневым бизнесом. И то и другое коррупционные деяния.
Всё в мире просто, когда ясно. А ясно при свете. В государственном управлении и любых иных сферах производства и услуг необходима полная прозрачность отношений.
Между коррупцией и благодарностью есть очень тонкая грань. И именно эта грань называется культурой и нравственностью. необходимо не бороться а воспитывать управленцев всех уровней. Вот почему так необходимо формировать Академию государственного управления на базе международных стандартов Евразийского экономического сообщества. ЕС и ООН для этих целей прогнили.
Только свет, культура и нравственность могут коррупционные деяния свести к благодарности в рамках приличия.

На мой взгляд в предлагаемую концепцию не включены другие возможные общественные инструменты для защиты от коррупционных действий со стороны чиновников. Чиновники находятся на своих постах благодаря своей профессиональной квалификации. Если бы в Украине имелись профессиональные организации, осуществляющие контроль за этическим поведением профессионалов, то тогда не нужно было бы плодить новые силовые и подверженные коррупции структуры.

Согласен, концепция довольно неплохая. Но на мой взгляд ответственность за коррупционное деяние должна бить уголовной. Чиновник должен знать, что жажда нелегального(противонравственного) обогащения принесет последнему позор (ст. КК Украины)

НА мій погляд, перш за все, таке діяння як коррупція необхідно криміналізувати. Бо, на сьогодняшній день, відповідальність за коррупція наступає лише при умовах, якщо коррупційне діяння повязане з кримінальним злочином (вимагання, шахрайство і т.і.).
Але е ще достатня кількість видів корупційних діянь, що не "пересікаються" з кримінальними злочинами. Але їх нищівна сила іноді навіть сильніша від тих видів корупції, за які, згідно діючого законодавства, наступає кримінальна відповідальність.
Крім того, закон, який будуть приймати і , відповідно, виконувати чиновники (які і є, по суті субєктами корупційних діянь) скоріше за все, не буде мати ефективної дії.
Тому, на мій погляд, необхідно, перш за все, прийняти Національну концепцію щодо протидії корупції, в основу якої покласти роботу з громадскістю, і , особливо, громадськими організаціями та діячами. Створити надзвичайний орган з боротьби з коррупцією, діяльність якого, здебільш буде здійснюватися не продажними чинушами чи с

На конституційному рівні встановлюється дієвий механізм скасування недоторканості для окремих категорій державних та інших службовців (коментар повне скасування інституту недоторканості приведе до залежності відповідальних осіб від інших осіб, що наділені певними правами та можливостями, що призведе до ще більшого рівня коррупції).
Скасівання недоторканості це, на мій погляд перша озанка "популістичності" будь якого антикорупційного закону. Чи зможе приймати правосудні рішення суддя, у відношенні до якого завтра порушать кримінальну справу і почнуть кримінальне розслідування? Чи зможе народний депутат відстоювати права своїх виборців, якщо буде можливість тиснути на нього через органи внутрішніх справ? Звісно що ні. Державні службовці найвищих щаблів влади перетворяться на маріонеток у руках силових органів.
Інша справа це дієвий орган що буде знімати недоторканість, та змінення "зовнішнього вигляду" цієї самої недоторканості.

Николай Солнцев | 14.12.2012 18:26

Политическая ситуация в стране требует введения смертной казни (в том числе и за действия коррупции)как необходимую меру для искоренения кланов организованной преступности в которые входят, а зачастую их и возглавляют удельные местечковые князьки, паханы, политиканы и оборотни. По всей стране распространился фермент разложения офицерской чести и воровских законов, а коррупция разложила наше государство.А есть ли политическое будущее у федеративного государства, при таком уровне бандитизма, преступности и коррупции? Можно представить себе самостоятельные территории в Украине под протекторатом преступных анклавов под контролем смотрящих одной политической силой. Первый шаг к такой федерелизации мы уже сделали - пустив в наш лексикон уголовные термины.

Всё-то вам расстреливать да казнить. Ну не так с коррупцией борются, поймите, наконец. Практически все страны со смертной казнью за деяния, содержание признаки состава коррупционных преступлений - дико коррумпированы. Потому что коррупционеры-"борцы с коррупцией" просто вымогают у остальных коррупционеров "долю" себе, угрожая тем смертью, а сама коррупция никуда не девается. А в наименее коррумпированных странах мира смертной казни НЕТ.

Национальная комиссия по вопросам добропорядочности чиновников должна обладать правом обвинителя в споре потерпевшего от коррупции и коррупционера чиновника .Материалы обвинения в коррупции можно получить путем введения обязательного для чиновника любого ранга своеобразного дневника в котором бы каждый посетитель оставлял свою оценку делам данного субьекта

Владимир Коваль | 09.12.2012 11:28

И после перевода планирования госбюджетов на автомат,второй важнейший аспект,это юридически оформленный отход депутатов всех мастей от руководства своими корпоративными и бизнесовыми делами.Как это уже сделано в России.По этой причине,наша украинская элита и не торопится в ТС,так как им придется выбирать между депутатством,которое есть хорошая защита от накатов,но временно отходить от заплечных дел,что автоматом снижает бизнесовую составляющую депутатства или заниматься бизнесов без депутатского зонтика увеличивая риск попасть под шмон.

Владимир Коваль | 09.12.2012 11:15

Гдавным,но не исчерпывающим средством против коррупции должно стать не годовое,а 3-5 летнее планирование госбюджетов.На мой вопрос на он-лайн Н.Азаров сохраняет молчание,так как прекрасно понимает,что ему никто не позволит планирование главной кормушки страны перевести с ручного режима на автомат.

Анатолий Малыш | 02.12.2012 19:15

Согласен полностью,но как все это воплотить в жизнь?Как убрать от "кормушки" тех,кто к ней уже прирос?Нереально.Власть,закон,ресурсы-все,увы,в ихних руках. А еще об отзывах-соревнование в красноречии,грамотности,образованности(не считая пару отзывов).А где же крик души тех,кто хочет что-то изменить в этой жизни?

В целом с автором согласен,все логично соответствует сегоднешним реалиям.Имеют место не значительные противоречия ,после подправлений которых принципиальных изменений не будет.

Мероприятия, концепции, законы по борьбе с коррупцией, а воз и ныне там! А всего-то и надо: пару показательных и жестких мер и все будет поправлено. Как же Галицкий, глава службы занятости Украины, фурор с которым был в конце прошлого года? Выпущен под подписку о невыезде. О чем еще речь!

Возможно, не стоит выделять так называемую "политическую" коррупцию и бороться с лоббизмом? Как на мой взгляд, такое положение вещей лучше узаконить. Насколько я знаю, в США конгрессмены и сенаторы вправе официально взять деньги за лоббирование того или иного законопроекта.

Человек и Закон | 02.11.2012 12:45

Дуже вірна і цікава стратегія боротьби з корупцією. Проте складно уявити як вона буде реалізована з практичної точки зору.
Зокрема, виникає декілька заптань:
1) Чи не закінчиться все тим, що можновладці утворять відповідні суспільні організації та стануть членами суспільних організацій, які контролюють чиновників з питань наявності ознак корупції? Водночас прості люди будуть лише потенційними скаржниками, заяви та скарги яких відносно конкретних чиновників будуть лише приводами для контролювання і маніпулювання таких чиновників можновладцями, але не народом?
2) не виключена можливість корупції всередині самого Національного агенства? І як боротися з корпуцією всередині Національного агенства? Хто буде наглядати за цим?

Елена Маркосян | 22.10.2012 09:00

Олегу Хмелюку - Олег, благодарю за активную позицию и прошу Вас - когда вносите изменения в текст документа, не имеющего разделения на главы, разделы и статьи, выделяйте ВЕСЬ абзац текста, чтобы его було удобно найти.
Справа в списке рекомендаций по работе с разделом "Документом" уже есть это напоминание, но я его решила повторить. Мы еще работаем над тем, чтобы всем было удобно пользоваться возможностями раздела и я очень прошу Вас написать, что нужно улучшить и добавить к функциональным возможностям, чтобы эта работа была максимально эффективна и более удобна.

Владимир Середа | 19.10.2012 18:30

Это не выход:
1. Вводится армия чиновников, ничего не производящих.
2. Принцип "недоторканості" не ликвидируется.
3. Коррупция с тем же успехом переносится на новые структуры.
4. А что делать с экономикой ни у одной из партий реального плана нет: одни лозунги.
Считаю: каждый должен заниматься своим делом.

Предлагается путём всеобщего референдума произвести конституционные изменения:
ликвидацию поста Президента и ввод прямыми всеобщими выборами:
- Премьер-министра;
- Генерального прокурора;
- Генерального следователя;
- Генерального адвоката.
Все равноправные и независимые структуры.

А также:
Отказ от системы тайны вкладов (как для физических, так и для юридических лиц).
Ввод в качестве внутренней валюты электронных денег.

Сам смотрю на этот план с некоторой иронией: последний пункт реализовать не дадут структуры, печатающие бумажные деньги. Вышедший закон об электронных деньгах - простое надувание щёк.
НО: исторически это неизбежно.

В США это решается тотальным доносите

Звучит (как всегда и у всех политических) сил красиво и убедительно! Но с другой стороны – похоже на заявления волков о разработке программы по защите зайцев…
Законы о борьбе с коррупцией всегда будут «работать» на благо коррупционеров! Взгляните в зал Верховной Рады! Много там честных людей? Не обманывайте себя. Реально действующие законы приниматься «коррупционным» большинством не будут. Вместо этого будут «проталкиваться» законопроекты, похожие голландский сыр, в дырки которого можно протолкнуть и отмыть миллионы… А заявления отдельных (честных) партий и политиков похожи на борьбу с ветряными мельницами. На все такие заявления я отвечаю всегда так: удачи!

Андрей Ходак | 17.10.2012 13:16

Предлагаю свой вариант
http://vybor-ua.org.ua/article/reformy/proekt-koncepciyi.html
Не судите строго, сам знаю, что нуждается в доработке. Хочу выслушать конструктивную критику и предложения

Юрий Петренко | 17.10.2012 10:17

В очень хорошем, структурированном документе не хватает части, связанной с необходимостью текущего контроля за государственными закупками. Не потом, когда КРУ приходит и что-то, возможно, находит. Но государственные деньги давно украдены. А на каждом этапе - после вскрытия предложений, до заключения договора по завышенным ценам. Собственно, через завышение цен и происходит и разворовывание бюджета. Невозможно ведь планировать в целом по стране и регионам госфинансы, людей заставить честно платить налоги, если до 50% откаты чиновникам через двойное завышение цен. Механизмы есть, нет политической воли.

Андрей Ходак | 17.10.2012 10:16

"Презумпция виновности" - абсурд! Нарушения конституционных прав, господа...

Согласен абсолютно. Документ писал не юрист, а скорее политтехнолог или журналист. Да еще и достаточно молодой, поскольку не знаком с историей анонимок в советские партийные органы. Не пристало выносить на широкое обсуждение документ, состоящий преимущественно из лозунгов. Ведь в области права столько реально полезных материалов на тему коррупции, а тут такая абстракция...

Андрей Ходак | 17.10.2012 13:10

Абстракция имеет право на жизнь) Но нуждается в систематизации!

Сергей Бочкарев | 16.10.2012 20:31

Мне интересно, почему борьбу с коррупцией всегда ассоциируют только с органами государственной (публичной) власти? Хотя на самом деле подразумевается злоупотребление любыми служебными полномочиями в личных целях. То есть, если с вас требует взятку обычный офисный клерк за право сотрудничества с данным предприрятием (в том числе и государственным) - это уже его личный бизнес? То есть драть три шкуры будем с государственных служащих, а все остальные будут спокойно перераспределять средства в соответствии с личными интересами? Не бывает такого честного оазиса в прогнившем обществе. То есть определение коррупции здесь явно сужено в политтехнологических целях.

леонид фризен | 16.10.2012 14:48

Ющенко також клявся на біблії!! Результат, як кажуть на обличчі!!!

леонид фризен | 16.10.2012 14:36

Разве это бомба ??? 1- громадскі обьеднання Призначають???????? кого??? на сьогодні Призедент призначив Пшонку !!!Завтра Громадське обьеднання на чолі з Фірташем призначить .... кого??? Все остаеться на своему полі !!! НаціональнаКоміся із тих же корупціонерів!!!! Не вже на сьогодні мало законів тільки вони -для народу і цей дуже схожий на те!Для мажорів чинуш вони не діють. А цей добавляєвідповідальності і директору приватному і простій людині -підприемцю. В комісію потрібні люди не повязані з україною ні сімьями ні звязками не заангпжовані ,мають бути обрані не в Раді -в народі!!!А таких потрібно плекати і вирощувати!!!

Василий Иванов | 16.10.2012 13:44

Принцип компенсации утраченной выгоды сам по себе способствует развитию коррупции в ином качественном уровне.

Андрей Ходак | 16.10.2012 13:50

принцип компенсации правилен, но при условии прозрачного механизма... Это своего рода гражданско-правовая, имущественная ответственность... Только не утраченой выгоды, а суммы причерченного ущерба

Василий Иванов | 16.10.2012 14:59

"Утраченная выгода" всегда оценивается субъективно, и не существует полностью прозрачного механизма ее оценки. Вот тут и появляется поле для злоупотреблений.

Андрей Ходак | 16.10.2012 15:23

утраченая выгода не поддается субъективной оценке при утрате термина "утрачена выгода", и введении термина "причиненный ущерб" при наличии четкой формулы его рассчета! Утраченая выгода - термин чисто хозяйственный, и не применим к коррупции в целом!

Василий Иванов | 16.10.2012 15:39

Андрей, речь о том, что нельзя в украинских реалиях законодательно вводит принцип компенсации за утраченную выгоду при ЛЮБЫХ правонарушениях. Потому что ее размер объективно оценить никто не может. А где нельзя сделать объективную оценку, появляются оценки субъективные, которые могут зависеть от величины оплаты за услуги этой самой оценки. Только и всего, а вы уже совершенно о другом говорите.

Александр Ганич | 16.10.2012 12:54

Підтримую данну концепцію, і гадаю, що 99% населення України його б підтримали. Але як це реалізувати ?

Андрей Ходак | 16.10.2012 12:38

В корне не согласен! Это не концепция! Это так, набор фраз! Готов предложить альтернативу... Но по возвращению из командировки... А в целом предложения правильные, в целом отображают и мои взгляды на тематику... И путь правильный!

Это бомба...