Помощь
  1. Комментировать и предлагать изменения к статьям и разделам документа могут только зарегистрированные пользователи.
  2. Чтобы предложить и внести изменение и дополнение в любую часть документа, Вам необходимо выделить часть текста - абзац или статью (обязательно полностью!).
  3. После того, как вы выделите абзац или статью, появится окно, в котором вы можете оставить свою формулировку статьи (или статей), отдельных предложений, части предложений и слов. Если документ не является Концепцией, Манифестом и имеет разделения на статьи, главы, разделы, части, кроме правок, укажите, к какому разделу, главе, части или статье вы предлагаете правки.
  4. Общий комментарий по документу и его обсуждение оставляйте под документом.
  5. Посмотреть все предложенные правки можно пройдя по ссылке "Всего изменений" в поле документа рядом с его названием.
  6. Приглашаем к активному участию в обсуждении важнейших законопроектов и законодательных инициатив общества!
  7. Об авторах лучших предложений к проектам законодательных актов мы расскажем на нашем сайте.
Документы
СТАТУТ Громадської організації  «Всеукраїнський громадський рух  «Український вибір — Право народу»
Всего изменений: 4

СТАТУТ Громадської організації «Всеукраїнський громадський рух «Український вибір — Право народу»

ЗАРЕЄСТРОВАНО Міністерством юстиції України наказ № 872/5 від 26 травня 2008 р. Свідоцтво № 2910

ЗАТВЕРДЖЕНО установчим з'їздом Всеукраїнської громадської організації “Громадянський фронт “Правова Україна”

Протокол № 1 від 19 квітня 2008 р.

ЗМІНИ ЗАРЕЄСТРОВАНІ Державною реєстраційною службою України наказ № 181 від 7 лютого 2012 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО загальними зборами Всеукраїнської громадської організації “Громадянський фронт “Правова Україна”

Протокол № 1 від 20 грудня 2011 р. 

ЗМІНИ ЗАРЕЄСТРОВАНО Печерським районним управлінням  юстиції у м. Києва наказ від 25 вересня 2013 р. № 376/01-01-12 

ЗАТВЕРДЖЕНО загальними зборами  Всеукраїнської громадської організації “Всеукраїнський громадський рух  “Український вибір”

Протокол № 2 від 2 вересня 2013 р. 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО з'їздом Громадської організації “Всеукраїнський громадський рух  “Український вибір ”

Протокол № 1 від 15 червня 2016 р. 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

з'їздом Громадської організації “Всеукраїнський громадський рух  “Український вибір – Право народу”

Протокол № 1 від 27 грудня 2016 р. 

 

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ГРОМАДСЬКИЙ РУХ
«УКРАЇНСЬКИЙ ВИБІР — ПРАВО НАРОДУ»

(нова редакція)

 

   

Київ, 2016

 

1. Загальні положення.

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «УКРАЇНСЬКИЙ ВИБІР — ПРАВО НАРОДУ» (далі - «Український вибір — Право народу») є неприбутковою всеукраїнською громадською організацією, яку на добровільних засадах на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод створено науковцями та фахівцями в галузі права й інших суміжних наук з метою захисту своїх спільних інтересів та реалізації статутних завдань.

1.2. «Український вибір — Право народу» здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», інших нормативно-правових актів України та цього Статуту.

1.3. «Український вибір — Право народу» діє на принципах добровільності, вільного волевиявлення, рівноправності членів, самоврядності, верховенства права, законності та гласності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу, виборності органів, зміни їх складу, прозорості, публічності та відкритості. «Український вибір — Право народу» вільний у виборі напрямів своєї діяльності згідно з цим Статутом та чинним законодавством України.

1.4. «Український вибір — Право народу» здійснює співробітництво з іншими громадськими об’єднаннями та науковими установами України, а також з фізичними особами, з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. «Український вибір — Право народу» взаємодіє з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування.

1.5. Діяльність «Український вибір — Право народу» поширюється на територію України.

1.6. Найменування українською мовою:

Повне найменування: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «УКРАЇНСЬКИЙ ВИБІР — ПРАВО НАРОДУ»;

Скорочене найменування: ГО «УКРАЇНСЬКИЙ ВИБІР — ПРАВО НАРОДУ».

1.7. Найменування російською мовою:

Повне найменування:

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕУКРАИНСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «УКРАИНСКИЙ ВЫБОР — ПРАВО НАРОДА»;

Скорочене найменування: ОО «УКРАИНСКИЙ ВЫБОР — ПРАВО НАРОДА».

1.8. «Український вибір — Право народу» є юридичною особою з моменту його державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку, має майно, самостійний баланс, рахунки, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, символіку, зразки якої затверджує Виконком «Український вибір — Право народу», та інші необхідні реквізити. Символіка реєструється у порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.9. Офіційною мовою «Український вибір — Право народу» є українська мова, робочими мовами - українська та російська мови. Відповідно до статутних завдань робочою мовою може бути визнана англійська мова чи інша іноземна мова. Діловодство «Український вибір — Право народу» здійснюється у відповідності з вимогами чинного законодавства України.

1.10. Місцезнаходження (юридична адреса) громадської організації та її керівних органів є: будинок 23-Б, вул. Велика Васильківська, м. Київ, 01004.

2. Мета (цілі) та напрями діяльності.

2.1.    Метою діяльності «Український вибір — Право народу» є сприяння:

 

-       захисту та реалізації прав людини в Україні, зокрема, громадянських і політичних; утвердженню та здійсненню всіх форм прямої демократії в Україні, в тому числі всеукраїнських та місцевих референдумів і виборів;

-       захисту громадян від дій влади, що порушують гарантовані Конституцією та законами України права і свободи;

-       запобіганню спробам завадити здійсненню прямої демократії в Україні;

-       стратегічному розвитку політико-правової системи України, з метою розбудови громадянського суспільства та правової, демократичної держави, забезпечення верховенства права;

-       захисту конституційних норм;

-       захисту законних інтересів, прав і свобод громадян України;

-       вдосконаленню законодавства України шляхом підготовки проектів нормативних актів, організації їх громадського обговорення, надання науково-правових висновків, здійснення експертиз з усіх галузей права та проведення політологічних і соціологічних досліджень;

-       створенню наукових, правових, організаційних, економічних умов для розвитку законодавства України, проведенню в Україні правової реформи і її складових: парламентської, адміністративної, судової та реформи місцевого самоврядування;

-       боротьбі з корупцією, адаптації законодавства України до законодавства Європейського союзу (ЄС) та щодо членства в Єдиному Економічному Просторі (ЄЕП).

2.2.    Для досягнення мети, передбаченої пунктом 2.1. цього Статуту, основними завданнями та напрямами діяльності «Український вибір — Право народу» є в установленому законодавством порядку:

-       пропаганда правозахисних ідей, правове просвітництво;

-       сприяння покращенню стану захисту прав і свобод громадян, рівня поінформованості громадськості щодо програм, тенденцій, проблем та перспектив суспільно-політичного розвитку, та більш широкого кола пов'язаних із цим питань як теоретичного, так і прикладного характеру;

-       аналіз стану захисту прав людини в Україні;

-       сприяння наданню безоплатної допомоги (у тому числі юридичної) особам, чиї права були порушені;

-       сприяння участі громадськості в законотворчому процесі з питань, що пов'язані із захистом прав людини та основних свобод, надання максимального сприяння законодавцю у створенні гарантій дотримання прав людини та основних свобод;

-       участь у процесі прийняття рішень органами державної влади та органами місцевого самоврядування і доступу до правосуддя з питань, що стосуються захисту прав і свобод громадян України;

-       сприяння захисту прав місцевого самоврядування;

-       сприяння вдосконаленню, підготовці та перепідготовці професійної майстерності юристів-науковців через організацію та проведення лекцій, конференцій, семінарів, симпозіумів, стажувань;

-       сприяння підвищенню рівня правової допомоги, що надається громадянам, підприємствам, установам, організаціям та іноземним фізичним і юридичним особам;

-       сприяння захисту прав та інтересів членів громадської організації, фізичних та юридичних осіб, інших громадських об’єднань шляхом їх представництва в органах державної влади, місцевого самоврядування, громадських об’єднаннях України та інших держав, надання інформаційної, фінансової, організаційної, юридичної та методичної допомоги;

-       сприяння захисту законних прав та інтересів членів громадської організації, а також українських та іноземних фізичних і юридичних осіб, що можуть бути порушені внаслідок рішень, дій або бездіяльності органів державної влади України чи їх посадових осіб;

-       сприяння запровадженню дієвого громадського контролю за діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування;

-       сприяння реалізації конституційних прав права шляхом внесення до органів державної влади, громадських об’єднань, відповідно до їх статутів, пропозицій про поліпшення їх діяльності, викривання недоліків в роботі, оскарження дій посадових осіб органів державної влади і громадських об’єднань;

-       сприяння забезпеченню можливостей своїх членів впливати на поліпшення роботи органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності;

-       сприяння підвищенню ролі й авторитету науковців у галузі права в суспільстві і державі;

-       розробка та подання на розгляд органів державної влади пропозицій щодо проведення в Україні правової реформи, включаючи всі її складові: парламентську, адміністративну, судову та реформу місцевого самоврядування; захисту конституційних норм, боротьби з корупцією;

-       формування та мобілізація громадської думки щодо спротиву незаконним діям органів влади, спрямованих на звуження обсягу конституційних прав і свобод громадян;

-       організація широкого експертного і громадського обговорення конституційних ініціатив, які висуваються політичними силами та органами державної влади;

-       вироблення і винесення на громадське обговорення власних конституційних ініціатив;

-       здійснення стратегічного прогнозування розвитку законодавства, підготовка проектів планів законодавчих робіт;

-       сприяння долученню громадськості до законотворчості шляхом проведення громадських слухань з окремих суспільно-значущих законодавчих пропозицій, лобіювання розгляду парламентом цих пропозицій;

-       збирання, обробка та поширення інформації, у тому числі науково-теоретичного та прикладного характеру, щодо програм, тенденцій та проблем суспільного розвитку України, зокрема, напрямів та перспектив демократизації різних сфер життя;

-       вивчення та аналіз реального стану та тенденцій розвитку суспільної свідомості громадян України, а також розробка на базі цього рекомендацій державним органам, політичним партіям та громадським об’єднанням щодо консолідації суспільства, демократизації різних сфер життя;

-       сприяння виданню бюлетенів, аналітичних збірників, брошур, листівок, книг, методичних посібників і науково-практичних коментарів з правових питань;

-       сприяння організації теле- та радіопрограм, Інтернет-ресурсів з метою розповсюдження інформації щодо роботи «Український вибір — Право народу» та діяльності її членів;

-       сприяння налагодженню зв'язків між юристами науковцями та практиками України та інших держав з метою обміну досвідом у захисті прав та інтересів людини та держави;

-       сприяння розвитку та розширенню культурних зв'язків з урядовими та з неурядовими організаціями;

-       сприяння забезпеченню підвищення рівня незалежності суддів, їх захист від будь-якого впливу, включаючи політичний;

-       сприяння здійсненню інвестиційних проектів у сфері правової науки; встановлення та вручення нагород членам «Український вибір — Право народу»;

-      сприяння підвищенню рівня правової культури суспільства та розвитку правової освіти населення;

-      сприяння захисту професійних, творчих, наукових, правових, соціальних, економічних та інших інтересів населення;

-      сприяння підвищенню освітнього та професійного рівня, наукової діяльності спеціалістів юридичної та інших суміжних сфер.

2.3.      Для виконання поставлених завдань «Український вибір — Право народу» має право в установленому законодавством порядку:

-      виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до чинного законодавства України;

-      здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо та через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), діяльність яких відповідає меті «Український вибір — Право народу» та сприяє її досягненню;

-      представляти й захищати свої права і законні інтереси, а також права і законні інтереси своїх членів, інших юридичних та фізичних осіб в органах державної влади та місцевого самоврядування, в судах, на підприємствах, в установах, громадських та інших організаціях;

-      брати участь у громадській діяльності, проводити мирні зібрання (збори, мітинги, демонстрації тощо);

-      ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші громадські об’єднання, надавати допомогу в їх створенні;

-      одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

-       вносити пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування;

-       вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

-         засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;

-      створювати установи та організації, а також засновувати підприємства, необхідні для виконання статутної мети (цілей);

-      брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

-      брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

-      самостійно розпоряджатися своїм майно та коштами, що залишилися після сплати податків та інших обов'язкових платежів, у відповідності із чинним законодавством України;

-      бути, відповідно до закону, виконавцем державного замовлення;

-      укладати з іншими громадськими об’єднаннями на добровільних засадах угоди про співробітництво та/або взаємодопомогу, утворювати відповідно до закону громадські спілки;

-      здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

2.4.    «Український вибір — Право народу» також здійснює інші права не заборонені законом та вживає інших заходів, що не суперечать чинному законодавству України.

2.5.    З метою здійснення статутної діяльності «Український вибір — Право народу» може створити Науково-експертну раду. Рішення про утворення Науково-експертної ради, її персональний склад, а також про затвердження положення про неї приймаються Виконкомом «Український вибір — Право народу».

 

3. Члени організації. Права та обов’язки членів.

Набуття та припинення членства.

3.1. Членами «Український вибір — Право народу» можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 16 років, мають необхідну для виконання статутних завдань «Український вибір — Право народу» освіту, дотримуються та виконують положення цього Статуту, беруть участь у діяльності «Український вибір — Право народу», виконують рішення керівних органів «Український вибір — Право народу».

3.2. Членство в «Український вибір — Право народу» є добровільним.

3.3. Почесними членами «Український вибір — Право народу», за рішенням З’їзду «Український вибір — Право народу», можуть бути фізичні особи, які своєю діяльністю зробили значний внесок у здійснення мети (цілей) «Український вибір — Право народу» та його розвиток.

3.4. Прийом у члени «Український вибір — Право народу» здійснюється на підставі особистої письмової заяви за рішенням керівного органу відокремленого підрозділу або Виконкому «Український вибір — Право народу». Порядок прийняття членів «Український вибір — Право народу» та статус почесних членів «Український вибір — Право народу» визначається відповідно Положенням про порядок прийняття членів «Український вибір — Право народу» та Положенням про почесного члена «Український вибір — Право народу», що затверджуються Виконкомом «Український вибір — Право народу».

3.5. Членство в організації є фіксованим і підтверджується записом у Реєстрі членів «Український вибір — Право народу».

3.6. Положення про Реєстр членів «Український вибір — Право народу» затверджується Виконкомом «Український вибір — Право народу».

3.7. Рішення про прийняття особи в члени «Український вибір — Право народу» приймається не пізніше ніж через два місяці після одержання письмової заяви, в якій особа підтверджує зобов’язання виконувати цей Статут, а також дає згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до статутних завдань і чинного законодавства України.

3.8. Виконком «Український вибір — Право народу» або керівний орган відокремленого підрозділу має право відмовити у прийнятті особи в члени «Український вибір — Право народу».

3.9. Членство в «Український вибір — Право народу» припиняється:

3.9.1. за власним бажанням;

3.9.2. у випадках порушення вимог цього Статуту;

3.9.3. у разі визнання члена «Український вибір — Право народу» недієздатним або обмежено дієздатним;

3.9.4. у разі смерті або оголошенням особи померлою.

3.10.      Рішення про припинення членства приймається Виконкомом «Український вибір — Право народу» або керівним органом відокремленого підрозділу, який здійснював прийом відповідної особи у члени «Український вибір — Право народу».

3.11.      З підстав, передбачених пунктом 3.9.2 цього Статуту, рішення про припинення членства приймається на засіданні Виконкому «Український вибір — Право народу» або керівного органу відповідного відокремленого підрозділу, за яке повинні проголосувати 2/3 їх членів.

3.12.      Рішення керівного органу відокремленого підрозділу про відмову в прийнятті до «Український вибір — Право народу» або припинення членства в «Український вибір — Право народу» може бути оскаржене зацікавленою особою до Виконкому «Український вибір — Право народу».

3.13. Рішення Виконкому «Український вибір — Право народу» про відмову в прийнятті до «Український вибір — Право народу» або про припинення членства в «Український вибір — Право народу» може бути оскаржене до З’їзду «Український вибір — Право народу».

3.14. Члену «Український вибір — Право народу», який припинив членство в «Український вибір — Право народу», повертається майно, передане ним у користування чи в найм (оренду) на підставі відповідного договору. Якщо майно повністю втратило свої якісні характеристики, воно може бути повернуте власнику без компенсаційних доплат, у тому числі і амортизаційних. Якщо майно втратило свою якісну характеристику частково, воно повертається в частині, що не втратило свою якісну характеристику за тих самих умов, якщо інше не передбачено окремою угодою між «Український вибір — Право народу» та власником майна.

3.15.Члени «Український вибір — Право народу» мають право:

3.15.1.  брати участь у статутній діяльності та заходах «Український вибір — Право народу»;

3.15.2.  у порядку, визначеному цим Статутом, брати участь у З’їзді «Український вибір — Право народу», обирати та бути обраним до керівних органів «Український вибір — Право народу»;

3.15.3.  виносити на обговорення З’їзду «Український вибір — Право народу», Ради «Український вибір — Право народу» та Виконкому «Український вибір — Право народу» питання, що стосуються діяльності «Український вибір — Право народу» та його органів;

3.15.4.  вносити на розгляд керівних органів «Український вибір — Право народу» пропозиції та заяви;

3.15.5.  оскаржити рішення, дію або бездіяльність керівних органів «Український вибір — Право народу» та посадових осіб «Український вибір — Право народу». Письмова скарга на рішення, дію або бездіяльність посадової особи «Український вибір — Право народу» подається до Голови «Український вибір — Право народу», який протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглядає її разом з письмовими поясненнями особи, рішення, дія або бездіяльність якої оскаржується, та надає письмову відповідь скаржнику. У випадку відхилення скарги – повторна скарга, а також первинна скарга на рішення, дію або бездіяльність керівних органів «Український вибір — Право народу», подається до Виконкому «Український вибір — Право народу», який розглядає її на своєму найближчому засіданні. У випадку відмови у задоволенні скарги Виконкомом «Український вибір — Право народу» скаржник має право звернутись до З’їзду «Український вибір — Право народу», який зобов’язаний розглянути скаргу та прийняти по ній остаточне рішення на черговому або позачерговому засіданні;

3.15.6.  бути присутнім під час розгляду його скарги на рішення, дію або бездіяльність керівних органів та посадових осіб «Український вибір — Право народу»; давати усні та письмові пояснення по суті скарги;

3.15.7.  бути присутнім під час розгляду скарги на його рішення, дію або бездіяльність; давати усні та письмові пояснення по суті скарги;

3.15.8.  отримувати інформацію від керівних органів «Український вибір — Право народу» про діяльність «Український вибір — Право народу» та вносити пропозиції щодо її вдосконалення;

3.15.9.  отримувати інформацію та пояснення стосовно діяльності «Український вибір — Право народу», за умови захисту конфіденційної інформації та персональних даних;

3.15.10. сприяти керівним органам «Український вибір — Право народу» у здійсненні їх повноважень;

3.15.11.  брати участь в обговоренні будь-яких питань стосовно прав і обов’язків членів «Український вибір — Право народу»;

3.15.12. звертатися у відповідні органи «Український вибір — Право народу» за наданням соціального та правового захисту;

3.15.13. отримувати організаційну, консультативну і методичну допомогу;

3.15.14. мати доступ до фінансових та інших звітів «Український вибір — Право народу»;

3.15.15. вимагати у встановленому порядку скликання позачергового З’їзду «Український вибір — Право народу»;

3.15.16. у будь-який момент добровільно припинити членство в «Український вибір — Право народу»;

3.15.17. користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

3.16.          Член «Український вибір — Право народу» зобов’язаний:

3.16.1.  виконувати вимоги цього Статуту, рішення керівних органів «Український вибір — Право народу», а також рішення керівних органів відокремленого підрозділу, у якому член «Український вибір — Право народу» перебуває на обліку;

3.16.2.  брати активну участь у досягненні мети (цілей) «Український вибір — Право народу та сприяти виконанню його статутних завдань;

3.16.3.  пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність «Український вибір — Право народу»;

3.16.4.  не вчиняти дій, що можуть нанести шкоду діяльності чи репутації «Український вибір — Право народу»;

3.16.5.  сприяти підвищенню авторитету і престижу «Український вибір — Право народу», ефективності його діяльності;

3.16.6.  виконувати інші обов’язки, передбачені цим Статутом.

              3.17.      Почесні члени «Український вибір — Право народу» мають право брати участь у З’їзді «Український вибір — Право народу» з правом дорадчого голосу.

3.18.      Засновники «Український вибір — Право народу» є першими його членами.

 

4. Відокремлені підрозділи.

4.1. «Український вибір — Право народу» може мати відокремлені підрозділи, які створюються відповідно до цього Статуту у селах, селищах, містах, районах, районах у місті, областях, містах Києві та Севастополі, АР Крим та діють з метою виконання статутної мети (цілей) та завдань «Український вибір — Право народу», розвитку його структурної мережі.

4.2. Рішення про створення відокремлених підрозділів у селах, селищах, містах, районах, районах у місті приймається Виконкомом «Український вибір — Право народу» за пропозицією зборів ініціативної групи, що складається з не менш ніж п’яти осіб, які постійно проживають на території відповідної адміністративно-територіальній одиниці та відповідають вимогам, передбаченим пунктом 3.1. цього Статуту.

4.3. У межах села, селища, міста, району, району в місті може бути створено декілька відокремлених підрозділів.

4.4. За пропозицією загальних зборів керівників відокремлених підрозділів, що здійснюють свою діяльність на території АР Крим, області, міст Києва або Севастополя, Виконком «Український вибір — Право народу» може утворювати відокремлені підрозділи у АР Крим, відповідній області, містах Києві і Севастополі.

4.5. Відокремлений підрозділ не має статусу юридичної особи.

4.6. Відокремлений підрозділ може мати печатку, штампи та бланки зі своїм найменуванням; відкривати, відповідно до вимог чинного законодавства України, рахунки у банках.

4.7. Діяльність відокремлених підрозділів здійснюється відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

4.8. Діяльність відокремлених підрозділів, порядок створення керівних органів та їх повноваження, територія діяльності, функції щодо управління коштами та іншим майном визначаються Положенням про відокремлений підрозділ, яке приймається зборами ініціативної групи та затверджується Виконкомом «Український вибір — Право народу».

4.9. Положення про відокремлений підрозділ не може суперечити нормам цього Статуту.

4.10. Зміни та доповнення до Положення про відокремлений підрозділ приймаються вищим керівним органом відокремленого підрозділу та затверджуються Виконкомом «Український вибір — Право народу». Виконком «Український вибір — Право народу» може за власною ініціативою внести зміни до Положення про відокремлений підрозділ.

4.11. Відокремлені підрозділи у АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечують координацію роботи усіх відокремлених підрозділів, що здійснюють свою діяльність у межах АР Крим, відповідної області, міст Києва та Севастополя.

4.12. Відокремлені підрозділи за рішенням Виконкому «Український вибір — Право народу» можуть наділятися окремими функціями щодо управління коштами та іншим майном.

4.13. Відокремлений підрозділ має вищий керівний орган – збори членів, та керівника відокремленого підрозділу. Вищим органом відокремленого підрозділу у АР Крим, областях, містах Києві або Севастополі є збори керівників відокремлених підрозділів, що здійснюють свою діяльність на території АР Крим, відповідної області, міст Києва або Севастополя.

4.14. Керівництво роботою відокремленого підрозділу здійснює керівник, який обирається зборами членів відокремленого підрозділу, затверджується Виконкомом «Український вибір — Право народу» та діє на підставі Положення про відокремлений підрозділ або на підставі довіреності. Керівник відокремленого підрозділу організовує діяльність членів «Український вибір — Право народу», забезпечує облік членів, що приймаються до організації відокремленим підрозділом, виконує інші повноваження.

4.15. На підставі рішення вищого керівного органу відокремленого підрозділу, для належної організації роботи, можуть утворюватись також інші керівні органи відокремленого підрозділу.

4.16. Член «Український вибір — Право народу» може належати лише до одного відокремленого підрозділу.

4.17. У разі припинення діяльності відокремленого підрозділу його кошти та інше майно передаються до «Український вибір — Право народу».

4.18. Для координації діяльності відокремлених підрозділів, створених в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці, на загальних зборах керівників таких відокремлених підрозділів може бути створена Територіальна Рада «Український вибір — Право народу» (далі – Територіальна Рада).

4.19. Територіальна Рада є координаційно-консультативним органом, порядок діяльності якого визначається загальними зборами керівників відповідних відокремлених підрозділів.

4.20. Голова Територіальної Ради обирається на загальних зборах керівників відповідних відокремлених підрозділів та затверджується Виконкомом «Український вибір — Право народу».

4.21. У межах однієї адміністративно-територіальної одиниці може бути створена лише одна Територіальна Рада.

4.22. Територіальна Рада вправі приймати рішення та рекомендації щодо діяльності відокремлених підрозділів, що створені в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Такі рішення та рекомендації є обов’язковими для виконання всіма відокремленими підрозділами, що створені в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

4.23. У випадку створення в АР Крим, відповідній області, містах Києві або Севастополі відокремленого підрозділу діяльність Територіальної Ради АР Крим, відповідної області, міст Києва або Севастополя припиняється.

4.24. Рішення будь-якого відокремленого підрозділу, рішення та рекомендації будь-якої Територіальної Ради можуть бути змінені або скасовані Виконкомом «Український вибір — Право народу».

 

5. Керівні органи «Український вибір — Право народу».

Організація їх діяльності та повноваження.

 

5.1. Керівними органами «Український вибір — Право народу» є:

-      З’їзд Всеукраїнського громадського руху «Український вибір — Право народу» (скорочено: З’їзд «Український вибір — Право народу»),

-      Рада Всеукраїнського громадського руху «Український вибір — Право народу» (скорочено: Рада «Український вибір — Право народу»),

-      Виконавчий комітет Всеукраїнської громадського руху «Український вибір — Право народу» (скорочено: Виконком «Український вибір — Право народу»);

-      Голова Всеукраїнського громадського руху «Український вибір — Право народу» (скорочено: Голова «Український вибір — Право народу»),

-      Ревізійна комісія Всеукраїнського громадського руху «Український вибір — Право народу» (скорочено: Ревізійна комісія «Український вибір — Право народу»).

5.2. Вищим керівним органом «Український вибір — Право народу» є З’їзд Всеукраїнського громадського руху «Український вибір — Право народу».

5.3. З’їзд «Український вибір — Право народу» компетентний вирішувати будь-які питання, пов’язані з діяльністю «Український вибір — Право народу».

5.4. До виключної компетенції З’їзду «Український вибір — Право народу» належать питання щодо:

5.4.1. затвердження Статуту «Український вибір — Право народу», внесення до нього змін і доповнень;

5.4.2. затвердження складу Виконкому «Український вибір — Право народу» та Ревізійної комісії «Українського вибору»;

5.4.3. обрання Голови Всеукраїнського громадського руху «Український вибір — Право народу», його заступників та припинення їх повноважень;

5.4.4. обрання членів Ревізійної комісії «Український вибір — Право народу» та припинення їх повноважень. До складу Ревізійної комісії «Український вибір — Право народу» не можуть входити Голова «Український вибір — Право народу», близькі родичі Голови та керівників створених «Українським вибором» юридичних осіб (товариств, підприємств);

5.4.5. визначення основних напрямів діяльності «Український вибір — Право народу»;

5.4.6. прийняття почесних членів до «Український вибір — Право народу»;

5.4.7. заслуховування та затвердження  звіту Виконкому «Український вибір — Право народу» та Ревізійної комісії «Український вибір — Право народу»;

5.4.8. розгляду та прийняття остаточного рішення за повторними скаргами членів «Український вибір — Право народу» на рішення, дію або бездіяльність керівних органів та посадових осіб «Український вибір — Право народу», у задоволенні яких відмовлено Головою «Український вибір — Право народу» та Виконкомом «Український вибір — Право народу»;

5.4.9. створення юридичних осіб (товариств, підприємств), а також тимчасових творчих колективів для здійснення статутної діяльності;

5.4.10. реалізації права власності на кошти та інше майно «Український вибір — Право народу»;

5.4.11. прийняття рішення про саморозпуск «Український вибір — Право народу», створення ліквідаційної комісії або доручення керівному органу «Український вибір — Право народу» здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення «Український вибір — Право народу» як юридичної особи, а також прийняття рішення щодо використання коштів та майна «Український вибір — Право народу» після його ліквідації відповідно до цього Статуту;

5.4.12. . прийняття рішення про реорганізацію «Український вибір — Право народу».

 

5.5. Черговий З’їзд «Український вибір — Право народу» скликається Виконкомом «Український вибір — Право народу» за необхідності, але не рідше одного разу на п'ять років.

5.6. Час і місце проведення чергового З’їзду «Український вибір — Право народу», норми представництва на ньому і порядок денний встановлюються Виконкомом «Український вибір — Право народу».

5.7. Позачерговий З’їзд «Український вибір — Право народу» може скликатися на вимогу не менш ніж половини членів Виконкому «Український вибір — Право народу» або Ревізійної комісії «Український вибір — Право народу», чи на вимогу не менше ніж 10 % членів «Український вибір — Право народу». При цьому - ініціаторами скликання З’їзду «Український вибір — Право народу» утворюється ініціативна група, яка виконує повноваження Виконкому «Український вибір — Право народу», передбачені пунктом 5.6. цього Статуту.

5.8. З’їзд «Український вибір — Право народу» є правомочними за умови присутності на ньому не менше двох третин делегатів. Делегати З’їзду «Український вибір — Право народу» обираються на зборах відокремленого підрозділу, який утворений межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя згідно пп. 4.1. та 4.4. цього Статуту, відповідно до норми представництва, встановленої Виконкомом «Український вибір — Право народу». Повноваження делегата на З’їзді «Український вибір — Право народу» підтверджуються протоколом зборів регіонального відокремленого підрозділу. Під час участі в З’їзді «Український вибір — Право народу» та під час голосування кожен делегат має 1 голос. Рішення З’їзду «Український вибір — Право народу» з питань, зазначених у пунктах 5.4.1., 5.4.9.-5.4.11. цього Статуту, приймаються 3/4 голосів присутніх делегатів. З решти питань рішення З’їзду «Український вибір — Право народу» приймаються простою більшістю голосів присутніх делегатів. Усі рішення З’їзду «Український вибір — Право народу» приймаються шляхом відкритого голосування. На З’їзді «Український вибір — Право народу» ведеться протокол. Протокол З’їзду «Український вибір — Право народу» підписується головуючим на З’їзді та секретарем З’їзду. Головує на З’їзді Голова «Український вибір — Право народу» або, за його відсутності, один з заступників. За рівного розподілу голосів Головуючий на З’їзді має вирішальний голос.

5.9. Керівним органом «Український вибір — Право народу» між З’їздами є Рада «Український вибір — Право народу», яка працює на колегіальних засадах та діє з метою проведення стратегічної політики, розв’язання найскладніших питань і завдань, що виникли в діяльності «Український вибір — Право народу».

5.10. До складу Ради «Український вибір — Право народу» входять за посадою Голова «Український вибір — Право народу», його заступники, члени Виконкому «Український вибір — Право народу», а також керівники відокремлених підрозділів «Український вибір — Право народу», утворених відповідно до п.4.4. цього Статуту в АР Крим, областях, містах Києва та Севастополі.

5.11. Засідання Ради «Український вибір — Право народу» скликаються за необхідності Головою «Український вибір — Право народу» або за рішенням Виконкому «Український вибір — Право народу». Очолює Раду «Український вибір — Право народу» та головує на її засіданнях Голова «Український вибір — Право народу».

5.12. Рада «Український вибір — Право народу» повноважна вирішувати усі питання, що виникають у діяльності «Український вибір — Право народу», за виключенням віднесених до виключної компетенції З’їзду «Український вибір — Право народу».

5.13. Виконавчим органом «Український вибір — Право народу» є Виконавчий комітет «Український вибір — Право народу», який реалізує тактичні завдання, визначені З’їздом «Український вибір — Право народу».

5.14. Як виконавчий орган Виконком «Український вибір — Право народу» працює в постійному режимі, здійснює управління «Український вибір — Право народу» та його програмами, формування поточних планів і завдань «Український вибір — Право народу», веде переговори, приймає відповідні рішення щодо тактичних дій «Український вибір — Право народу», забезпечує ефективну політику «Український вибір — Право народу» та вирішення його поточних завдань.

5.15. До складу Виконкому «Український вибір — Право народу» за посадою входять Голова «Український вибір — Право народу» та його заступники. До складу Виконкому “Український вибір — Право народу” можуть входити також інші члени “Український вибір — Право народу”, обрані з'їздом “Український вибір — Право народу”.

5.16. Голова «Український вибір — Право народу» обирається на посаду за рішенням З’їзду «Український вибір — Право народу» із числа членів «Український вибір — Право народу» строком на 5 років, з правом повторного переобрання, та підзвітний тільки З’їзду «Український вибір — Право народу». Голова «Український вибір — Право народу» звільняється з посади за рішенням З’їзду «Український вибір — Право народу».

5.17. Кандидатуру на обрання Головою «Український вибір — Право народу» висуває будь-який член «Український вибір — Право народу». Голова «Український вибір — Право народу», якого переобирають, має право бути повторно висунутим на цю посаду. Прізвища всіх кандидатів обов’язково доводяться до відома членів «Український вибір — Право народу» не пізніше ніж за два тижні до початку З’їзду «Український вибір — Право народу».

5.18. Кандидат на обрання Головою «Український вибір — Право народу» надає З’їзду «Український вибір — Право народу» письмову заяву, в якій він підтверджує свою згоду на участь у виборах в якості кандидата на посаду Голови «Український вибір — Право народу».

5.19. Голова «Український вибір — Право народу» очолює Раду «Український вибір — Право народу», Виконком «Український вибір — Право народу», без довіреності є законним представником «Український вибір — Право народу», Ради «Український вибір — Право народу» та Виконкому «Український вибір — Право народу» у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх організаційно-правових форм та громадськими об’єднаннями, укладає угоди від їх імені.

5.20. Голова «Український вибір — Право народу» має сукупність невід’ємних прав та обов’язків, а саме:

-       здійснює особисте поточне керівництво діяльністю «Український вибір — Право народу»;

-       забезпечує незалежність «Український вибір — Право народу», права і свободи його членів, є гарантом дотримання цього Статуту і чинного законодавства України;

-       без довіреності представляє «Український вибір — Право народу» у вищих державних органах України та інших країн, судах всіх рівнів та спеціалізації, державних та недержавних установах, громадських об’єднаннях, перед всіма третіми особами, подає необхідні заяви, скарги, клопотання тощо;

-       пропонує З’їзду «Український вибір — Право народу» кандидатури на обрання заступників Голови «Український вибір — Право народу», членів Виконкому «Український вибір — Право народу», інших посадових осіб, визначених цим Статутом;

-       організовує підготовку засідань З’їзду «Український вибір — Право народу», головує на них;

-       скликає засідання Ради «Український вибір — Право народу» та головує на них;

-       здійснює загальне керівництво роботою комісій, інших виконавчих, робочих та консультативно-дорадчих органів «Український вибір — Право народу»;

-         визначає компетенцію посадових осіб «Український вибір — Право народу», затверджує структуру та штатний розклад виконавчих, робочих та консультативно-дорадчих органів «Український вибір — Право народу», посадові інструкції працівників;

-         приймає на роботу та звільняє з роботи працівників виконавчих, робочих та консультативно-дорадчих органів «Український вибір — Право народу»;

-       у межах статутних повноважень видає накази і розпорядження; надає обов’язкові для виконання розпорядження будь-якій посадовій особі, органу та працівнику «Український вибір — Право народу» та контролює їх виконання;

-       розглядає скарги членів «Український вибір — Право народу», інших фізичних та юридичних осіб на рішення, дії або бездіяльність керівних органів «Український вибір — Право народу» та їх посадових осіб; приймає за ними рішення;

-       робить заяви від імені «Український вибір — Право народу»;

-       підписує рахунки, банківські документи, заяви, офіційні листи, декларації, має право підпису фінансових та будь-яких документів «Український вибір — Право народу»;

-       укладає від імені «Український вибір — Право народу» угоди, контракти, договори, здійснює інші правочини, видає довіреності, відкриває рахунки у банківських установах;

-       видає накази, розпорядження, інструкції та інші документи, обов’язкові для всіх членів «Український вибір — Право народу»;

-       забезпечує виконання рішень З’їзду «Український вибір — Право народу», Ради «Український вибір — Право народу» і Виконкому «Український вибір — Право народу»;

-       організовує реалізацію планів і програм «Український вибір — Право народу»;

-       організовує ведення бухгалтерського обліку і звітності «Український вибір — Право народу»;

-       може делегувати частину своїх повноважень заступникам «Український вибір — Право народу»;

-       розробляє та подає на засідання Виконкому «Український вибір — Право народу» проект порядку денного З’їзду «Український вибір — Право народу»;

-        рекомендує до представлення, за згодою Виконкому «Український вибір — Право народу», видатних членів «Український вибір — Право народу», які своїми діями пропагували діяльність «Український вибір — Право народу», до нагород та почесних звань;

-       нагороджує від імені «Український вибір — Право народу» його членів за видатні заслуги перед «Український вибір — Право народу»;

-       розглядає первинні скарги членів «Український вибір — Право народу» на рішення, дію або бездіяльність іншого члена «Український вибір — Право народу», керівних органів «Український вибір — Право народу». Дає відповідь на ці скарги;

-       перелік обов’язків та повноважень Голови «Український вибір — Право народу» не є вичерпним.

5.21. У разі відсутності або неможливості виконання своїх обов’язків Головою «Український вибір — Право народу», його права і обов’язки реалізують його заступники, а у випадку неможливості виконання останніми своїх повноважень, З’їзд призначає виконуючим обов’язки Голови одного з членів Виконкому «Український вибір — Право народу».

5.22. Заступники Голови керують роботою «Український вибір — Право народу» згідно з розподілом обов’язків між ними, затверджених Головою «Український вибір — Право народу», та відповідно до його доручень. Заступники відповідають за окремі напрямки діяльності «Український вибір — Право народу», виконують доручення Голови «Український вибір — Право народу» та Виконкому «Український вибір — Право народу».

5.23. Заступники Голови «Український вибір — Право народу» мають право підписувати фінансову, звітну документацію, документи, заяви, офіційні листи, декларації «Український вибір — Право народу».

5.24. Заступники Голови «Український вибір — Право народу» обираються З’їздом «Український вибір — Право народу». Термін повноважень заступників Голови «Український вибір — Право народу» становить п’ять років з правом переобрання.

5.25. Виконком «Український вибір — Право народу»:

5.25.1. забезпечує виконання статутних завдань, для здійснення яких створено «Український вибір — Право народу»;

5.25.2.  пропагує мету (цілі) та завдання «Український вибір — Право народу», інформує громадськість про його діяльність;

5.25.3.  приймає рішення, обов'язкові для виконання членами «Український вибір — Право народу»;

5.25.4. призначає на посаду та звільняє з посади керівників створених З’їздом «Український вибір — Право народу» юридичних осіб (товариств, підприємств), затверджує склад тимчасових творчих колективів. У необхідних випадках затверджує документи, що регламентують діяльність таких юридичних осіб та тимчасових творчих колективів;

5.25.5.  створює виконавчі, робочі, консультативно-дорадчі органи «Український вибір — Право народу», а також інші органи, необхідні для забезпечення діяльності «Український вибір — Право народу»;

5.25.6.  приймає рішення про заснування засобів масової інформації;

5.25.7.  формує та вносить на розгляд З’їзду «Український вибір — Право народу» пропозиції з основних напрямів діяльності «Український вибір — Право народу»;

5.25.8        затверджує Положення про почесного члена «Український вибір — Право народу»;

5.25.9.  приймає рішення про створення відокремлених підрозділів;

5.25.10. координує діяльність відокремлених підрозділів та Територіальних Рад;

5.25.11. затверджує Положення про відокремлені підрозділи, затверджує або вносить зміни до Положень про відокремлені підрозділи;

5.25.12. затверджує кандидатури керівників відокремлених підрозділів та голів Територіальних Рад;

5.25.13. приймає рішення щодо участі «Український вибір — Право народу» в інших організаціях;

5.25.14. приймає рішення про прийняття членів «Український вибір — Право народу», делегує право прийняття членів «Український вибір — Право народу» відокремленим підрозділам;

5.25.15. приймає рішення про припинення членства «Український вибір — Право народу»;

5.25.16. розглядає скарги на рішення керівних органів відокремлених підрозділів про припинення членства в «Український вибір — Право народу»;

5.25.17. має виключне право тлумачення цього Статуту;

5.25.18. затверджує кошторис «Український вибір — Право народу», вносить до нього зміни, звітує перед З’їздом «Український вибір — Право народу» про виконання кошторису;

5.25.19. приймає рішення про утворення Секретаріату «Український вибір — Право народу» та його структурних підрозділів;

5.25.20. приймає рішення про утворення Науково-експертної Виконкому «Український вибір — Право народу», затверджує її персональний склад, а також положення про неї;

5.25.21. затверджує Положення про порядок прийняття членів «Український вибір — Право народу»;

5.25.22. затверджує розмір вступних і поточних членських внесків членів «Український вибір — Право народу» та порядок і строки їх внесення;

5.25.23. затверджує ескіз печатки «Український вибір — Право народу»;

5.25.24. затверджує символіку «Український вибір — Право народу»;

5.25.25. затверджує Положення про умови оплати праці наукових консультантів та інших працівників Секретаріату «Український вибір — Право народу»;

5.25.26. здійснює функції щодо управління (володіння та користування) коштами та іншим майном «Український вибір — Право народу»; визначає порядок і повноваження щодо володіння та користування коштами та іншим майном створеними «Український вибір — Право народу» юридичними особами (товариствами, підприємствами) та тимчасовими творчими колективами;

5.25.27. розглядає повторні скарги членів «Український вибір — Право народу» на рішення, дію або бездіяльність керівних органів та посадових осіб «Український вибір — Право народу», у задоволенні яких відмовлено Головою «Український вибір — Право народу»;

5.25.28. виконує інші повноваження, делеговані йому З’їздом «Український вибір — Право народу».

5.26. Основною організаційною формою діяльності Виконкому «Український вибір — Право народу» є засідання, які проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал, і скликаються Головою «Український вибір — Право народу» або за його доручення одним з заступників Голови. Засідання Виконкому «Український вибір — Право народу» також може бути скликане за ініціативою не менш як половини його членів.

5.27. Засідання Виконкому «Український вибір — Право народу» є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин членів Виконкому «Український вибір — Право народу».

5.28. Засідання Виконкому «Український вибір — Право народу» веде Голова «Український вибір — Право народу» або один з його заступників.

5.29. Рішення Виконкому «Український вибір — Право народу» приймаються простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування. Якщо голоси членів Виконкому «Український вибір — Право народу» розділилися порівну, прийнятим вважається те рішення, за яке проголосував Головуючий на засіданні. На засіданні Виконкому «Український вибір — Право народу» ведеться протокол. Прийняття рішень Виконкомом «Український вибір — Право народу» у виняткових випадках може здійснюватись без проведення засідання шляхом опитування, у тому числі за допомогою засобів зв’язку, з оформленням протягом 5 робочих днів відповідного протоколу, який повинен містити підписи опитаних членів Виконкому «Український вибір — Право народу».

5.30 Члени Виконкому «Український вибір — Право народу» здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

5.31. Виконком «Український вибір — Право народу» щорічно звітує перед З’їздом «Український вибір — Право народу» про результати своєї діяльності, прийняті рішення та здійснення статутних завдань. Зазначений звіт З’їзду «Український вибір — Право народу» подає Голова «Український вибір — Право народу» або за його дорученням один з його заступників.

5.32. Організаційне, матеріально-технічне, інформаційне та інше забезпечення діяльності «Український вибір — Право народу» та його керівних органів здійснює Секретаріат «Український вибір — Право народу», що діє відповідно до Положення про нього.

5.33. З метою сприяння реалізації програм, здійснення контролю за фінансовою діяльністю З’їздом «Український вибір — Право народу» із числа членів «Український вибір — Право народу» обирається Ревізійна комісія «Український вибір — Право народу» строком на 3 роки. Голова Ревізійної комісії та його заступник обираються членами цієї комісії на її засіданні строком на 3 роки шляхом відкритого голосування. Персональний та кількісний склад Ревізійної комісій визначається З’їздом «Український вибір — Право народу».

5.34. Ревізійна комісія «Український вибір — Право народу»:

5.34.1. здійснює контроль за дотриманням порядку обліку надходження та витрат коштів «Український вибір — Право народу», використанням майнових цінностей «Український вибір — Право народу»;

5.34.2. контролює фінансово-господарську діяльність «Український вибір — Право народу»;

5.34.3. щорічно звітує перед З’їздом «Український вибір — Право народу» про свою діяльність;

5.34.4. вносить пропозиції іншим керівним органам «Український вибір — Право народу» відповідно до своїх повноважень.

5.35. Ревізійна комісія «Український вибір — Право народу» за дорученням З’їзду «Український вибір — Право народу» або Виконкому «Український вибір — Право народу» здійснює перевірки діяльності Секретаріату «Український вибір — Право народу» та інших органів і посадових осіб «Український вибір — Право народу» щодо використання коштів та майна «Український вибір — Право народу» відповідно до затвердженого кошторису витрат.

5.36. Ревізійна комісія «Український вибір — Право народу» самостійно приймає рішення й організовує свою роботу. Засідання Ревізійної комісії «Український вибір — Право народу» є чинним, якщо в ньому бере участь більш як половина її членів.

5.37. Головує на засіданні Ревізійної комісії «Український вибір — Право народу» її Голова, а за його відсутності - обраний на засіданні Ревізійної комісії «Український вибір — Право народу» член цієї комісії.

5.38. Засідання Ревізійної комісії «Український вибір — Право народу» проводяться за необхідністю, але не менш як два рази на рік і скликаються Головою Ревізійної комісії або за ініціативою не менш як двох членів Ревізійної комісії «Український вибір — Право народу».

5.39. При здійснені своїх повноважень Ревізійна комісії «Український вибір — Право народу» вправі вимагати від членів «Український вибір — Право народу» або керівних органів «Український вибір — Право народу» подання необхідних документів, матеріалів, особистих усних чи письмових пояснень. У разі виявлення зловживань Головою «Український вибір — Право народу» або при виникненні загрози суттєвим інтересам «Український вибір — Право народу» Ревізійна комісія «Український вибір — Право народу» має право ініціювати скликання позачергового З’їзду «Український вибір — Право народу».

5.40. Рішення Ревізійної комісії «Український вибір — Право народу» приймаються простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів комісії шляхом відкритого голосування. У разі рівності голосів членів Ревізійної комісії «Український вибір — Право народу», поданих під час голосування. Прийнятим вважається те рішення, за яке проголосував Голова Ревізійної комісії «Український вибір — Право народу» або головуючий на засіданні.

5.41. Усі керівні органи «Український вибір — Право народу» мають у 30 денний термін надавати письмово або електронною поштою відповіді на запити членів «Український вибір — Право народу» щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань. Керівні органи «Український вибір — Право народу» мають забезпечити для членів «Український вибір — Право народу» вільний доступ до інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійснення статутних завдань.

 

6. Кошти та майно «Український вибір — Право народу».

6.1. У відповідності з метою (цілями) та завданнями своєї діяльності «Український вибір — Право народу» має право укладати угоди, набувати майнові та немайнові права і обов’язки, виступати позивачем та відповідачем у судах.

6.2. «Український вибір — Право народу» може мати право власності, інші речові права на рухоме і нерухоме майно, кошти в національній та іноземних валютах, цінні папери, нематеріальні активи та інше майно, що не заборонено законом та сприяє статутній діяльності.

6.3. «Український вибір — Право народу» має право здійснювати щодо майна і майнових прав, які перебувають у його власності або інших речових правах, правочини, що не суперечать законодавству та цьому Статуту. Кошти і майно «Український вибір — Право народу» використовуються для реалізації статутних завдань, оплати праці та соціальних заходів для працівників «Український вибір — Право народу».

6.4. «Український вибір — Право народу» не має права забезпечувати позики або кредити членами керівних органів «Український вибір — Право народу».

6.5. «Український вибір — Право народу» відкриває рахунки в установах банків у порядку, встановленому чинним законодавством.

6.6. «Український вибір — Право народу» відповідає за своїми зобов’язаннями тільки належним йому майном.

6.7. Держава, її органи та будь-які інші підприємства, установи, організації не відповідають за зобов’язаннями «Український вибір — Право народу», а «Український вибір — Право народу» у свою чергу не відповідає за зобов’язаннями держави, її органів та будь-яких інших підприємств, установ, організацій.

6.8.«Український вибір — Право народу» не відповідає за зобов’язаннями його членів, а члени «Український вибір — Право народу» не відповідають за зобов’язаннями «Український вибір — Право народу».

6.9. «Український вибір — Право народу» для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке:

6.9.1. передане «Українському вибору» його членами або державою;

6.9.2. набуте як членські внески;

6.9.3. пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями;

6.9.4. набуте в результаті підприємницької діяльності «Український вибір — Право народу», підприємницької діяльності створених ним юридичних осіб (товариств, підприємств);

6.9.5. придбано за рахунок власних коштів;

6.9.6. тимчасово надано у користування (крім розпорядження);

6.9.7. набуто як пасивні доходи;

6.9.8. набуто як благодійна допомога, гуманітарна та технічна допомога.

6.10. Доходи (прибутки) , отримані «Український вибір — Право народу» використовуються виключно для фінансування видатків на утримання  «Український вибір — Право народу», реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

Доходи (прибутки), отримані  «Український вибір — Право народу» , або їх частина не можуть розподілятися між членами (засновниками, учасниками) «Український вибір — Право народу», працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.

6.11. «Український вибір — Право народу» самостійно розпоряджається своїми майном та коштами.

6.12. Основними напрямками використання коштів є:

6.12.1. забезпечення виконання статутних завдань «Український вибір — Право народу»;

6.12.2. оплата праці штатних працівників «Український вибір — Право народу» і фахівців, які залучаються для виконання роботи за відповідними угодами, та відрахування на соціальні заходи;

6.12.3. видатки на утримання «Український вибір — Право народу»;

6.12.4. інші видатки, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

6.13. «Український вибір — Право народу», створені ним юридичні особи (товариства, підприємства) ведуть бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність; сплачують до бюджету обов’язкові платежі відповідно до закону; ведуть архів, а також несуть інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

6.14. «Український вибір — Право народу» має право одержувати відповідно до закону фінансову допомогу за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів.

6.15. Виконком «Український вибір — Право народу» не рідше одного разу на рік оприлюднює звіти та іншу інформацію про джерела залучення коштів і майна для здійснення статутної діяльності та про напрямки їх використання відповідно до чинного законодавства України.

7. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту «Український вибір — Право народу».

7.1. Зміни і доповнення до цього Статуту вносяться З’їздом не менше ніж 3/4 голосів «Український вибір — Право народу» за пропозицією Виконкому або членів «Український вибір — Право народу».

7.2. Зміни і доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

 

8. Припинення діяльності «Український вибір — Право народу».

8.1.      Припинення діяльності «Український вибір — Право народу здійснюється шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу, чи за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) «Український вибір — Право народу» у випадках, встановлених чинним законодавством України.

8.2. Рішення про саморозпуск «Український вибір — Право народу» приймається З’їздом не менше ніж 3/4 голосів «Український вибір — Право народу». Одночасно З’їзд «Український вибір — Право народу» створює Ліквідаційну комісію або доручає Виконкому «Український вибір — Право народу» здійснювати повноваження Ліквідаційної комісії для проведення припинення «Український вибір — Право народу» як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна «Український вибір — Право народу» після його ліквідації відповідно до цього Статуту.

8.3. У разі припинення  «Український вибір — Право народу» як юридичної особи,  активи, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, передаються іншому (кільком іншим) громадському об’єднанню такого самого статусу, або зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

8.4. Реорганізація «Український вибір — Право народу» здійснюється шляхом приєднання «Український вибір — Право народу» до іншого громадського об’єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення З’їзду «Український вибір — Право народу» про припинення діяльності з приєднанням до іншого громадського об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання. Вступ «Український вибір — Право народу» до складу громадської спілки не є реорганізацією «Український вибір — Право народу» і не має наслідком припинення його діяльності.

8.5. У разі реорганізації «Український вибір — Право народу» майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

8.6. Припинення діяльності «Український вибір — Право народу» має наслідком припинення його як юридичної особи в порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.7.      «Український вибір — Право народу» є таким, що припинив свою діяльність, з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Комментарии (24)

и чего он заладил кукареку да кукареку под каждым моим словом, а, Сидор? Никак у проф. Преображенского побывл.

Про особ без громадянства немного не понял - для иностранцев значит только если они находятся на территории Украины на законных основаниях, а вот люди без гражданства это как? Кого имели ввиду? Людей без паспорта - ну так а как таких ктогда принимать в организацию если у них документов нет никаких, или же имелись в виду "неграждане" - это особый ущемленный в правах статус прибалтов, тогда я пойму.

Вопрос к экспертам так сказать - я тут смотрю одни эксперты собрались.

Сидор, разъясните Ковалю какое отношение имеет посетитель сайта од УВ-ПН Коваль Владимир к этой уважаемой организации и ее Уставу?
А то я стесняюсь спросить.

Владимир Коваль | 11.12.2016 09:15

Фёдор.Вот Это скорее всего всем баранам,коровам,петухам надо читать как только по-утро они свои глазенки открывают,вместо молитвы и будет больше проку нежели с попыток каждого тулить свои измышления тута на сайте.Вишь чего им захотелось:КЛУБА.А фигы не желаете...

НЕмаксимиляну.см.раздел 4.

Виктор Березка | 29.03.2014 08:34

Еще одну неточность организационного плана увидел. Общее собрание ГО проходило 2 сентября 2013 года. К этому времени у нас существовала Инициативная группа, но никто нас на это общее собрание, где Утверждался Устав, не приглашал и ничего мы по этому поводу не слышали. Значит выходит, что все это нелегитимно? И кому это надо было так подставляться?

Олег Коноплев | 08.03.2014 00:15

УРА! Это очень хороший документ! Работаем!

Владимир Коваль | 18.12.2013 14:44

В чем вся проблема у обсуждантов:никто не знаком с Манифестом.Если бы это было бы не так,то у меня, как читавшего без очков его, самый первый вопрос:ВВМ,как инициатор ОДУВ,заявил,что Манифест ОДУВ есть программным документом Движения,но ОО не может иметь программы и поэтому все задачи,которые декларируются в Манифесте, можно выполнить только политическим путем,т.е через определенную политическую силу.Тогда при чем здесь устав ОДУВ и тогда зачем вообще на него тратить силы,нервов и выплескивать столько эмоций,а где-то(как обычно) грязи.
А ведь редакция предусмотрела возможные вопросы и предложила техническое решение,суть которого изложена справа в виде "Помощь".Так бериье и делайте,редактируйте.Очки зачем здесь.Они ненужны,а насчет умывания-это вопросы гигиены и не более того.Ничего личного.

Владимир Коваль | 18.12.2013 14:20

Полтора года высел устав на сайте УВ и только сейчяас вы все проснулись.Прежде чем одеть очки,надо сначало умыться.

Насчет очков не знаю,потому что я их пока в свои 2/3 века не ношу,а вот насчет умывания-это ко всем.

Вот так всегда - где Коваль там дискуссия.

Саша.Спасибо.Хотелось взаимно пожелать продолжение творческих дискуссий и в Новом году.Пока как видишь обсуждать то не с кем.Одни менторы,фюрерята ну мелочь помельче и пониже.
Каждому участнику хотелось бы пожелать
1.Конструктивности.
2.Добровольности
3.Самоопределения ну и обязательной
4.Персональной инновации.

Ирина Ревина | 18.12.2013 12:46

ничего не сказано о получении Свидетельства о регистрации отдельнеого подразделения. Иначе, на основании чего прописывается 4.6? Где можно ознакомиться с реестром членов УВ? Чтобы вести работу на местах серьезно, нужно иметь печатные удостоверения члена(руководителя) организации со значками.

Аня Парфоменко | 18.12.2013 12:48

а в отделение нет Юрособы читайте одев очки ..... нет такого думается ув максимум 3-6 тис человек ну до 10 тис стариков и студентов которым наобещали и еще штат платный, и тд

Ирина Ревина | 18.12.2013 13:00

Аня, вы мне не хамите...я без очков все прекрасно вижу, чего и вам желаю. Для каких целей заполняла я и мои руководители форму 5? если я представляю УВ в органах гор.власти, то что я им должна вашу ссылку на сайт представлять? Любому руководителю для серьезных отношений необходимы документальное подтверждение. ЧТО У МЕНЯ КАК РУКОВОДИТЕЛЯ В КРЕМЕНЧУГЕ есть и должно быть на руках?

Аня Парфоменко | 18.12.2013 13:04

так ЗА УВ власть вас не поблагодарит УВ только и занималось критикой власти а сами только и застолья проводили и писали много... всего ну и с немереной обидой подавали в суд на лохов журналистов - и результат рейтинг "вырос"

Ирина Ревина | 18.12.2013 13:17

АП
может, у вас есть причина для такого негодования и негативный опыт общения С УВ или с властью НА МЕСТАХ.но я вам точно в ней не попутчица.

Аня Парфоменко | 18.12.2013 12:49

а значки напишете вам точно по поште вишлют им не жалко

Цікаво було знайти три помилки в статуті. Згідно пунктів 5.4.1., а також 5.8. цього статуту затвердження статуту і внесення змін до статуту здійснюється вищим керівним органом "Українського Вибору" - З'їздом.

Цікаво було б познайомитися з головою "Українського вибору" до повноваженнь якого входить розробка і подання на затвердженя до Виконкому порядку денного З'їзду "Українського вибору".

Як соціально активний громадянин України я хочу висловити зацікавленість у співпраці для реалізації статутної мети (цілей) "Українського Вибору".


Буду вдячний за необхідну інформацію:
https://www.facebook.com/alekseyasher.bondarenko
______________________
З братерською повагою.

Ира Руснак | 13.11.2013 09:53

класний статут лише згідно нового закону який можно найти легко в інтернеті пиши що має називатись ГО УВ а не ВГО....2. осередки як такі законодавцем усунені і тереторіальна привязка організацій теж

Ігор Дідух | 12.11.2013 21:50

дуже добре як раз тепер хворію ангіна маю час і почитати статут не маленький в МП на 11 сторінок... буде цікаво тільки завтра почитаю....


Будьласка повідомляйте про новини на пошту 7igor0@ukr.net

Виктор Березка | 12.11.2013 20:18

1.В разделе 3."Члены организации..." отсутствует обязанность на уплату членских взносов,а в разделе о финансах и имуществе есть ссылка на какие-то членские взносы. Надо бы как-то это упорядочить.
2.Не указан срок, когда собирается Рада Движения. По усмотрению главы - это не серьезно. А если не захочет Глава, то можно и до съезда Раде не собираться. Это не демократично, а попахивает авторитаризмом.
3.Упущен вопрос финансирования "видокремленых пидроздилив". Следует дополнить хотя бы если не в Уставе, то инструкцией, чтобы было понятно.

2.Не указан срок, когда собирается Рада Движения. По усмотрению главы - это не серьезно. А если не захочет Глава, то можно и до съезда Раде не собираться. Это не демократично, а попахивает авторитаризмом.
--
Как Березка далеко заглядывал.